Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 

 

EGOOD TRAVEL – VİOTLET SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ  ( bundan böyle EGOOD TRAVEL olarak anılanacaktır) acentelerine gelerek konaklama hizmeti, günlük tur veya tekne kiralama hizmeti satın alan …………………’’MÜŞTERİ’’ arasında paket tur hizmetlerine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Paket Tur satış sözleşmesi düzenlenmiş olup, taraflar aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet, hizmetin kapsamı, paket turun bedeli ve ödeme koşulları kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen Voucher’da ve paket tur tanıtım broşüründe belirtilmektedir. Paket tur programı; ön bilgilendirme formunda, internette yayınlanmış olan tanıtım sayfalarında, paket tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgelerinde ayrıca düzenlenmiştir. MÜŞTERİ ,satın aldığı hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren paket tur tanıtım broşürü ve Voucher belgesini okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir. Paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürü, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına işbu konaklama hizmetinin, günlük tur veya tekne kiralama hizmetinin satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgileri doğru vermekle yükümlü olduğunu kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

3. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan EGOOD TRAVEL’in sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle EGOOD TRAVEL’e ve/veya EGOOD TRAVEL çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

4. Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kuralara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını aksi halde EGOOD TRAVEL Enjoyturizm’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

5. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin, günlük tur veya tekne kiralama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir. 6. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği EGOOD TRAVEL yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

7. MÜŞTERİ’nin kusuru ve üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep ( olumsuz hava koşulları, yolengeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.)EGOOD TRAVEL’in / acentesinin / bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; EGOOD TRAVEL Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise ,1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, EGOOD TRAVEL tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

8. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %30’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş,tur başlangıç, tekne kiralama tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %30’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ ,hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

9. Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Enjoyturizm’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini EGOOD TRAVEL’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte sorumlu olacaktır.

10. EGOOD TRAVEL söz konusu hizmeti haksız olarak hiç ifa etmez ise, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

11. MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetinin, günlük tur veya tekne kiralama hizmetinin kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını konaklama hizmetinin, günlük tur veya tekne kiralama hizmetinin‘e ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

12. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

13. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda EGOOD TRAVEL, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

14. EGOOD TRAVEL, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

15. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

16. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

17. MÜŞTERİ’nin reşit olmaması durumunda; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

18. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. EGOOD TRAVEL bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

19. MÜŞTERİ’nin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini EGOOD TRAVEL yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

20. MÜŞTERİ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. MÜŞTERİ’nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

21. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan MÜŞTERİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri MÜŞTERİ (ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan MÜŞTERİ (ler) in EGOOD TRAVEL aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve EGOOD TRAVEL’in MÜŞTERİ ye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde EGOOD TRAVEL sözleşmede imzası bulunan MÜŞTERİ ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan MÜŞTERİ (ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

22. Sözleşmenin MÜŞTERİ’de kalan kopyası ile EGOOD TRAVEL kalan kopyası arasında çelişki olursa EGOOD TRAVEL’de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

23. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri, 1618 Sayılı yasa , BK. , TTK, TÜRSAB Antalya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

24. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ayrıca MÜŞTERİ uyuşmazlık konusundaki başvurularını Marmaris Tüketici Mahkemesine ve/veya Marmaris Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.

Yukarıda yer alan sözleşme kurallarını okudum, kabul ettim ve bir örneğini aldım.

MÜŞTERİ ( Ad-Soyad ,imza )

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

MÜŞTERİ, EGOOD TRAVEL – VİOTLET SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ’nın işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/ sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ , verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu EGOOD TRAVEL’in iş bu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve EGOOD TRAVEL bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

            Kabul etmiyorum                     Kabul ediyorum